Omfattning: 4 dagar fördelat på en 3-månadersperiod

Vad får du, rent konkret?
Sammanlagt tre utbildningsdagar och 4 timmars personlig stödcoachning. Tre hela dagar med en månads mellanrum för möjlighet till praktisk tillämpning av coachande ledarskap. Kursdagarna är alltid vardagar kl 09.00-16.30.

Utbildningen baseras på aktionsbaserad inlärning med största fokus på praktiska tillämpningar. Teoretiska modeller blandas med övningar och träningstillfällen där konkreta verktyg ger möjlighet att praktiskt tillämpa kunskapen i vardagen.

- Egen coach under utbildningstiden med totalt fyra timmar. Dessa ger dig möjlighet till personlig support.
- Kurskompendium och kursmaterial
- För- och eftermiddagsfika

Målgrupp
Utbildningen är avsedd för ledare som har eller planerar att skaffa:

- någon form av ledande position
- stor förståelse och intresse för företagets mjuka värden

Och som vill:

- växa i ledarrollen
- utveckla sin förmåga att coacha sina medarbetare att nå sin fulla potential
- förstärka företagets varumärke genom strategisk ledar- och medarbetarutveckling 

Coach
Vi utvecklar individer och organisationer med coachning som främsta verktyg. Under utbildningen får du coachning en gång i månaden för att på bästa sätt få återkoppling och säkra att det du lärt dig från senaste kurstillfället tillämpas i den egna verksamheten.

Vi har utbildare inom detaljhandel samt hotell & restaurang där vi kan göra speciella paket för större organisationer.