Chefsutbildning för dig som vill få ökad trygghet och kompetens i ditt nya ledarskap.

Utbildningen ger dig insikt om hur du med coachning och utvecklingssamtal involverar dina medarbetare i målbilden. Hur du håller möten, utvecklingssamtal, lönesamtal och andra svåra samtal – använda kommunikation som ledarskapsverktyg. Hur du tacklar att bli chef över dina gamla kollegor och hur du handskas med utmanande situationer ledarskapsmässigt.
Omfattning: 3 dagar fördelat på en 3 månadersperiod.

Vad får du, rent konkret?
Sammanlagt tre utbildningsdagar och en 4-timmars coachning. Tre hela dagar med en månads mellanrum för praktisk tillämpning av ledarskap som nybliven chef. Kursdagarna är alltid vardagar 09.00 – 16.30

Utbildningen baseras på aktionsbaserad inlärning med största fokus på praktiska tillämpningar. Teoretiska modeller blandas med övningar och träningstillfällen där konkreta verktyg ger möjlighet att praktiskt tillämpa kunskapen i vardagen.

– Egen coach under utbildningstiden med totalt fyra timmar. Dessa ger dig möjlighet till personlig support.
– Kurskompendium och kursmaterial
– För- och eftermiddagsfika
– Alumni 

Målgrupp
Utbildningen är avsedd för dig som planerar att ha någon form av ledande position eller vill öka din förståelse och intresse för företagets mjuka värden.

Och som vill:

– växa i ledarrollen
– utveckla sin förmåga att coacha sina medarbetare att nå sin fulla potential
– förstärka företagets varumärke genom strategisk ledar- och medarbetarutveckling

 Coach
Vi utvecklar individer och organisationer med coachning som främsta verktyg. Under utbildningen får du coachning en gång i månaden för att på bästa sätt återkoppla och säkra att det du lärt dig från senaste kurstillfället tillämpas i den egna verksamheten

Vi har utbildare inom dagligvaruhandel, detaljhandel samt hotell & restaurang där vi kan göra speciella paket för större organisationer.